In flexo

Hệ thống máy in flexo liên hoàn in, bế chất lượng tốt

Công nghệ flexo có hệ thống bế tự động ngay sau quá trình in

FLEXO PRINTING MACHINE Flexo printing Machine      Semi Automatic