ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 15 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần In và Bao bì VPC, địa chỉ : Tổ 37, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội, diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần In và Bao Bì VPC ( Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108421966 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà nội cấp lần đầu ngày 31/08/2018).

Thành phần tham dự :

  • Hội đồng quản trị:

– Ông Hoàng Công Khanh : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc

– Bà Nguyễn Thị Hồng : Thành viên

– Ông Hoàng Minh Tuấn : Thành viên

  • Ban kiểm soát : 03 thành viên
  • Cổ đông : Toàn bộ cổ đông đăng ký tham dự.

Nội dung chính của Đại hội:

  • Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022,báo cáo về tình hình thực hiện dự án VPC Ninh Bình, kế hoạch kinh doanh năm 2023.
  • Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022
  • Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận.
  • Trình bày tờ trình Sửa đổi Điều lệ
  • Trình bày tờ trình thông qua phương án tăng vốn Điều Lệ
  • Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023