In offset

In offset

Hệ thống máy in offset (Offset printing machine System) Công ty In và Bao bì VPC sử dụng hệ thống …

In flexo

In flexo

Hệ thống máy in flexo - bế liên hoàn (The continuous flexo printing and die-cutting machine …

Phôi Sóng

Phôi Sóng

Công ty In và Bao bì VPC cung cấp tất cả các loại phôi sóng theo yêu cầu của khách hàng (All Grades …